รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า

PDFพิมพ์

โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

pdf button บทคัดย่อ
pdf button รายงานวิจัย