โครงการสัมมนาทางวิชาการ “พระพุทธศาสนากับการปฏิรูปตนเอง” 22-23 มีนาคม 2562

ขอเชิญร่วมงานเสวนา "จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา" 21 มิ.ย. 62

ม.บูรพา

โครงการสัมมนา "บทบาทของศิลปะอินเดียและลังกาต่อพุทธศิลป์ไทยและอาเซียน" 8 ก.พ. 62

เปิดรับบทความวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับพุทธศาสนา ในระดับชาติและนานาชาติ

แหล่งอ้างอิง และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม

แหล่งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ในวงการวิชาการ

ศูนย์กลางการทำกิจกรรมวิชาการร่วมกัน ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม