เปิดรับบทความวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University) เป็นวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่เน้นการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เข้ากับวิชาการทางโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งที่เป็นการวิเคราะห์มโนทัศน์สำคัญในพระพุทธศาสนา การประยุกต์พระพุทธศาสนาในเชิงสนับสนุน และคัดค้านความคิดทางวิชาการยุคปัจจุบัน การประยุกต์พระพุทธศาสนาเข้ากับเหตุการณ์ หรือกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การวิเคราะห์วิจารณ์กิจกรรม หลักการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ทั้งเถรวาทและมหายาน แต่เน้นหนักด้านเถรวาท เนื่องจากเป็นนิกายหลักของประเทศไทย

 

 

กำหนดการออกวารสาร

 

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม วารสารยินดีรับบทความวิชาการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่ประยุกต์วิชาการปัจจุบันเข้ากับพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ จะเป็นงานเฉพาะสาขาหรือบูรณาการก็ได้

 

 

กติกาการรับตีพิมพ์

 

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร จะต้องผ่านการประเมินเบื้องต้น จากบรรณาธิการบริหาร ที่ปรึกษา บรรณาธิการหลักประจำฉบับ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งโดยปกติบทความของบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะเป็นผู้อ่าน ทั้งนี้ ยกเว้นบทความที่เป็นความรู้เฉพาะทาง ที่ต้องการผู้อ่านที่มีความรู้เฉพาะซึ่งมีอยู่จำกัด ผู้อ่านอาจเป็นบุคคลภายนอก หรือภายในก็ได้ที่มีความรู้ดังกล่าว โดยมีผู้อ่านที่เป็นบุคคลภายนอกด้วย

 

 

รูปแบบการตีพิมพ์

 

บทความทางวิชาการที่วารสารรับพิจารณา อาจเป็นบทความวิจัย บทความสรุปรายงานการวิจัย บทวิจารณ์หนังสือบทความวิชาการ บทวิจารณ์ และบทความประเภทอื่นๆ ผู้สนใจกรุณาส่งบทความความยาวประมาณ 10-30 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 15 กั้นขอบด้านละ 1 นิ้ว การอ้างอิงใช้ระบบนาม-ปี มีการอ้างอิงถูกต้องและไม่ละเมิดจริยธรรมหรือลิขสิทธิ์ มีบรรณานุกรม ใช้ตัวเลขไทย มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวภาษาละประมาณ 10 บรรทัด มีชื่อบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมประวัติผู้เขียน ส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวนอย่างละ 2 ชุด ถึงศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ขั้นตอนการเสนอบทความ

 

นักวิชาการที่สนใจลงพิมพ์บทความ สามารถเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์ ThaiJo ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 อีเมล cubs@chula.ac.th โทรศัพท์ 0-2218-4654 ในเวลาทำการ