โครงการสัมมนาทางวิชาการ “พระพุทธศาสนากับการปฏิรูปตนเอง” 22-23 มีนาคม 2562 การประชุมสัมมนา | กิจกรรม | ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา” 21 มิ.ย. 62 การประชุมสัมมนา | กิจกรรม | ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา “บทบาทของศิลปะอินเดียและลังกาต่อพุทธศิลป์ไทยและอาเซียน” 8 ก.พ. 62 การประชุมสัมมนา | กิจกรรม | ประชาสัมพันธ์
เปิดรับบทความวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ | วารสารพุทธศาสน์ศึกษา
บริการวิชาการ (ห้องสมุด) เกี่ยวกับ
การตีความและอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา งานวิจัย
โครงการอบรม “พุทธศิลป์ในประเทศไทย” 13-14 ธ.ค. 61 การประชุมสัมมนา | กิจกรรม
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับ
ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ เกี่ยวกับ