บริการวิชาการ (ห้องสมุด)

 

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีห้องสมุดซึ่งรวบรวม หนังสือ, พระไตรปิฎกไทย/อังกฤษ, อรรถกถา, ฏีกา, หนังสืออ้างอิง, พจนานุกรม, งานวิจัยของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา, วิทยานิพนธ์, หนังสือวิชาการทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ

 

ห้องสมุดเปิดบริการทุกวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.