ปรัชญา / วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในระดับชาติและนานาชาติ

 

 

พันธกิจ

 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ประสานความรู้ปัจจุบันกับพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

 

2. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่สาธารณชน

 

 

นโยบาย

 

1. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม

 

2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ในวงการวิชาการ

 

3. เป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมวิชาการร่วมกัน ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม

 

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

2. เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระดับชาติ และนานาชาติ

 

3. ส่งเสริมการวิจัยพระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักวิชา และด้านพฤติกรรมทางสังคม

 

4. เป็นศูนย์กลางระดมความคิด เพื่อหาแนวทางประยุกต์คำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม และของมวลมนุษย์

 

5. เป็นศูนย์เผยแพร่พุทธธรรมด้านวิชาการ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ