ติดต่อสอบถาม

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

 

โทรศัพท์ 0-2218-4654, 0-2218-4656
โทรสาร 0-2218-4652
อีเมล cubs@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cubs.chula.ac.th