ข้อมูลหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

PDFพิมพ์

   พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาเป็นเวลาช้านาน มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรม และความรู้สึกนึกคิดของคนไทยอย่างแนบแน่น และลึกซึ้ง เรามองพระพุทธศาสนาได้สองด้าน คือ ด้านหลักวิชา และด้านปฏิบัติ ทางด้านปฏิบัติ มีสถาบันสงฆ์ ซึ่งได้ทำการสืบทอดและเผยแพร่พุทธธรรมภาคปฏิบัติืแก่คนทั่วไป ได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติพุทธธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศสนใจมาปฏิบัติพุทธธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ

   การศึกษาพระพุทธศาสนาด้านหลักวิชาในประเทศไทยนั้นได้เริ่มกันมาช้านานแล้ว แต่ยังไม่อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาด้านนี้ของเราก้าวหน้ายิ่งกว่าที่ทำกันในที่อื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่พระพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญที่สุดหลักหนึ่งของสังคมไทย ในประเทศตะวันตก และในลังกา พม่า อินเดีย และที่อื่น ๆ การศึกษาและวิเคราะห์พุทธธรรมเป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีผู้พยายามมองปัญหาต่าง ๆ ของโลกและสังคมจากมุมของพุทธธรรมอยู่มาก ในประเทศไทยความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์พุทธธรรมดูเหมือนจะมีมากขึ้นในปัจจุบัน แต่บรรยากาศก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร
อนึ่ง แม้พระพุทธศาสนาจะเป็นรากฐานของสังคมไทยมาช้านาน แต่การศึกษาทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรม และความเชื่อที่เกิดขึ้นจริงในหมู่ชาวพุทธยังไม่กว้างขวางนัก พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของชาวพุทธมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และความเชื่อทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วัฒนธรรม แต่การศึกษาเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่การเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้ประโยชน์อย่างมากในการเข้าใจและพัฒนาสังคมไทย

   ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 530 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับพุทธศาสน์ศึกษาขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมไทย จึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies (CUBS) โดยมีวัตถุประสงค์เื่พื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และยังเป็นศูนย์กลางระดมความคิดในการหาแนวทางประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาของสังคมไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านสารสนเทศการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล