บริการวิชาการ 
(ห้องสมุด) 

รายละเอียด

writer 1เปิดรับบทความ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความ
รายละเอียด

camera 2ภาพกิจกรรม
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ
รายละเอียด

PDFพิมพ์

head new

head new

- ที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา

ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

coverV22

องค์พระและสูญนิพพานในคัมภีร์ตรีนิสิงเห [คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
ณัฐธัญ มณีรัตน์ ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

การสร้างพระเครื่องที่มีคุณค่าในสังคมไทย [คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
อุดม จันทิมา

การสร้างสันติวัฒนธรรมในครอบครัวไทยโดยใช้นิทานชาดก[คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
วิลชนา โมพัดตามไท

การสอนแบบอุปมาอุปไมยในพระพุทธศาสนา[คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
พระปลัดปรีชา นนฺทโก (จุลเจือ)

สนใจสมัครสมาชิก โดยจัดส่งธนาณัติสั่งจ่ายศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปณฝ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10332
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี 3 ฉบับ 60 บาท (ไม่คิดค่าจัดส่ง) และจำหน่ายปลีกราคาเล่มละ 20 บาท ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

   

PDFพิมพ์

1. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 new
2. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 new
3. THE CHULALONGKORN JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES Volume 11, 2017 new

อ่านวารสารฉบับอื่นๆ...

   

PDFพิมพ์

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "มหาชาติคำหลวง ฉบับสมโภช 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง "อัครศาสนูปถัมภก : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพระศาสนา"

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาพกิจกรรมวิชาการอื่นๆ  ...