ผลงานวิจัย
แสดง # 
# รายการ ผู้ชม
1 รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า 4749
2 รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน 2322
3 รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา 2191
4 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนิสิตชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ 3191
5 รายงานวิจัยเรื่อง ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่: ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย 5308
6 รายงานวิจัยเรื่อง รายรับรายจ่ายของวัดไทยในกรุงเทพมหานคร 7065
7 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบวชของคนไทย 5852
8 รายงานวิจัยเรื่อง สำนักสันติอโศก: ความเป็นมาและบทบาททางศาสนาในสังคมไทย 3013
9 รายงานวิจัยเรื่อง การแนะนำและแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้า 3104
10 รายงานวิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม 2354
11 รายงานวิจัยเรื่อง สมณศักดิ์ : ข้อดีและปัญหา 4110
12 รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมและมัธยมศึกษา 1700
13 รายงานวิจัยเรื่อง ทุนนิยมกับพุทธศาสนา 6280
14 รายงานวิจัยเรื่อง แนวคิดทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 6143
15 รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย 6942
16 รายงานการวิจัยเรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส: งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง 2652
17 รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทและผลงานของมหาเถรสมาคม 3296
18 รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา 5475
19 รายงานวิจัยเรื่อง สำนักวิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 3388
20 รายงานการวิจัยเรื่อง พระฝรั่งในประเทศไทย 3717