ปรัชญา/วิสัยทัศน์

PDFพิมพ์

วิสัยทัศน์
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ
1.สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ประสานความรู้ปัจจุบันกับพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
2.เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่สาธารณชน

นโยบาย
1.เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและให้บริการความรู้ที่ถูกต้องทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเผยแพร่วิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ในวงการวิชาการ
3.เป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมวิชาการร่วมกันของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ ทางวิชาการและทางสังคม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ
3.ส่งเสริมการวิจัยพระพุทธศาสนาทั้งด้านหลักวิชาและด้านพฤติกรรมทางสังคม
4.เป็นศูนย์กลางระดมความคิดเพื่อหาแนวทางประยุกต์คำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม และของมวลมนุษย์
5.เป็นศูนย์เผยแพร่พุทธธรรมด้านวิชาการให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ