ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
แสดง # 
# รายการ ผู้ชม
1 รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า 4207
2 รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน 2052
3 รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา 1929
4 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนิสิตชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ 2893
5 รายงานวิจัยเรื่อง ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่: ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย 5000
6 รายงานวิจัยเรื่อง รายรับรายจ่ายของวัดไทยในกรุงเทพมหานคร 6380
7 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบวชของคนไทย 5415
8 รายงานวิจัยเรื่อง สำนักสันติอโศก: ความเป็นมาและบทบาททางศาสนาในสังคมไทย 2756
9 รายงานวิจัยเรื่อง การแนะนำและแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้า 2789
10 รายงานวิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม 2160
11 รายงานวิจัยเรื่อง สมณศักดิ์ : ข้อดีและปัญหา 3715
12 รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมและมัธยมศึกษา 1552
13 รายงานวิจัยเรื่อง ทุนนิยมกับพุทธศาสนา 5753
14 รายงานวิจัยเรื่อง แนวคิดทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 5804
15 รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย 6697
16 รายงานการวิจัยเรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส: งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง 2419
17 รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทและผลงานของมหาเถรสมาคม 3130
18 รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา 5292
19 รายงานวิจัยเรื่อง สำนักวิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 3105
20 รายงานการวิจัยเรื่อง พระฝรั่งในประเทศไทย 3554