ผลงานวิจัย
แสดง # 
# รายการ ผู้ชม
1 รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า 3762
2 รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน 1911
3 รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา 1776
4 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนิสิตชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ 2744
5 รายงานวิจัยเรื่อง ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่: ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย 4863
6 รายงานวิจัยเรื่อง รายรับรายจ่ายของวัดไทยในกรุงเทพมหานคร 5863
7 รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบวชของคนไทย 5128
8 รายงานวิจัยเรื่อง สำนักสันติอโศก: ความเป็นมาและบทบาททางศาสนาในสังคมไทย 2622
9 รายงานวิจัยเรื่อง การแนะนำและแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้า 2643
10 รายงานวิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม 2059
11 รายงานวิจัยเรื่อง สมณศักดิ์ : ข้อดีและปัญหา 3518
12 รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมและมัธยมศึกษา 1483
13 รายงานวิจัยเรื่อง ทุนนิยมกับพุทธศาสนา 5530
14 รายงานวิจัยเรื่อง แนวคิดทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 5579
15 รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย 6552
16 รายงานการวิจัยเรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส: งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง 2318
17 รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทและผลงานของมหาเถรสมาคม 3036
18 รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา 5151
19 รายงานวิจัยเรื่อง สำนักวิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 2998
20 รายงานการวิจัยเรื่อง พระฝรั่งในประเทศไทย 3461