บริการวิชาการ (ห้องสมุด)

PDFพิมพ์

lb 5 lb 1
....
lb 3 lb 4

    ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาฯ มีห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือ พระไตรปิฎกไทย/อังกฤษ อรรถกถา ฏีกา หนังสืออ้างอิง พจนานุกรม งานวิจัยของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา วารสารพุทธศาสน์ศึกษา วิทยานิพนธ์ หนังสือวิชาการทางพุทธศาสนาและอื่นๆ ห้องสมุดเปิดบริการทุกวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00- 16.00 น.