เปิดรับบทความ

PDFพิมพ์

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES CHULALONGKORN UNIVERSITY

   วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เน้นการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ากับวิชาการทางโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งที่เป็นการวิเคราะห์มโนทัศน์สำคัญในพระพุทธศาสนา การประยุกต์พระพุทธศาสนาในเชิงสนับสนุนและคัดค้านความคิดทางวิชาการยุคปัจจุบัน การประยุกต์พระพุทธศาสนาเข้ากับเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การวิเคราะห์วิจารณ์กิจกรรม หลักการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน แต่เน้นหนักด้านเถรวาทเนื่องจากเป็นนิกายหลักของประเทศไทย

กำหนดการออกวารสาร
   วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย ๔ เดือน กำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ คือ เดือนมกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม วารสารยินดีรับบทความวิชาการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่ประยุกต์วิชาการปัจจุบันเข้ากับพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ กล่าวคือจะเป็นงานเฉพาะสาขาหรือบูรณาการก็ได้

กติกาการรับตีพิมพ์
   บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร จะต้องผ่านการประเมินเบื้องต้น จากบรรณาธิการบริหาร ที่ปรึกษา บรรณาธิการหลักประจำฉบับ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งโดยปกติบทความของบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะเป็นผู้อ่าน ทั้งนี้ ยกเว้นบทความที่เป็นความรู้เฉพาะทางที่ต้องการผู้อ่านที่มีความรู้เฉพาะซึ่งมีอยู่จำกัด ผู้อ่านอาจเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในก็ได้ที่มีความรู้ดังกล่าว โดยมีผู้อ่านที่เป็นบุคคลภายนอกด้วย

รูปแบบการตีพิมพ์
   บทความทางวิชาการที่วารสารรับพิจารณาอาจเป็นบทความวิจัย บทความสรุปรายงานการวิจัย บทวิจารณ์หนังสือบทความวิชาการ บทวิจารณ์และบทความประเภทอื่นๆ ผู้สนใจกรุณาส่งบทความความยาวประมาณ ๑๐-๓๐ หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๕ กั้นขอบด้านละ ๑ นิ้ว การอ้างอิงใช้ระบบนาม-ปี มีการอ้างอิงถูกต้องและไม่ละเมิดจริยธรรมหรือลิขสิทธิ์ มีบรรณานุกรม ใช้ตัวเลขไทย มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวภาษาละประมาณ ๑๐ บรรทัด มีชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมประวัติผู้เขียน ส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวนอย่างละ ๒ ชุด ถึงศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นักวิชาการที่สนใจลงพิมพ์บทความติดต่อสอบถามและขอทราบแบบฟอร์มเพื่อส่งบทความได้ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี ชั้น ๑๓ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ๑๐๓๓๐ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๔๖๕๔ ในเวลาทำการ

html f2แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารพุทธศาสน์ศึกษา