PDFพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย : ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์

ชื่อผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือน คำดี

pdf button บทคัดย่อ

pdf button รายงานวิจัย