วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

PDFพิมพ์

จากพระพิมพ์สู่พระเครื่องและพุทธพาณิชย์ 

    บุศรา สว่างศรี

ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย

  

   ผศ.ดร.อ้อมเดือน สดมณี 

   ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

   ดร.สธญ ภู่คง ดร.ฐาศุกร์

   จันประเสริฐ ปัทมา เกตุอ่ำ 

มโนทัศน์เรื่องพุทธภาวะในฐานะรากฐานทางจริยธรรมใน

พุทธปรัชญามหายาน 

   ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ

pdf button อ่านรายละเอียด