วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

PDFพิมพ์

หมิ่นพระพุทธศาสนา : จะจัดการอย่างไร ใครจะจัดการ

บทบรรณาธิการ
.

กระบวนการถอนทิฏฐิเจตสิกตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท

เจริญ มณีจักร์
.

แนวอธิบายเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้า

ไพเราะ มากเจริญ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความเป็นจริง

ในพุทธปรัชญาเถรวาท
.

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี 
(