• การเขียนบทความ
  • การเขียนบทความ-2
  • การเขียนบทความ-3
  • การเขียนบทความ-4
  • การเขียนบทความ-5
  • คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยศึกษา
  • คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยศึกษา -2
  • คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยศึกษา -3
  • คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยศึกษา -4
  • คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยศึกษา -5

PDFพิมพ์

โครงการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง "อัครศาสนูปถัมภก : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพระศาสนา"

ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560


ดาวน์โหลด : โครงการเสวนาทางวิชาการ

เสียงบรรยาย:
ตอนที่1 ตอนที่3
ตอนที่2 ตอนที่4