รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา

PDFพิมพ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

pdf button บทคัดย่อ
pdf button รายงานวิจัย