การตีความและอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา
สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมและมัธยมศึกษา
การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
สมณศักดิ์ : ข้อดีและปัญหา
พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม
การแนะนำและแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้า
การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการ
แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า