เปิดรับบทความวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Santi Leksukhum

เชิญร่วมสัมมนา "บทบาทของศิลปะอินเดียและลังกาต่อพุทธศิลป์ไทยและอาเซียน" 8 ก.พ. 62 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับพุทธศาสนา ในระดับชาติและนานาชาติ

แหล่งอ้างอิง และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม

แหล่งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ในวงการวิชาการ

ศูนย์กลางการทำกิจกรรมวิชาการร่วมกัน ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม