ม.บูรพา

โครงการสัมมนา “บทบาทของศิลปะอินเดียและลังกาต่อพุทธศิลป์ไทยและอาเซียน” 8 ก.พ. 62

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของศิลปะอินเดียและลังกาต่อพุทธศิลป์ไทยและอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี โดย รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี และ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง บรรยายเรื่อง “บทบาทของศิลปะอินเดียและพุทธศิลป์ลังกาที่มีต่อไทยและอาเซียน” และ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ บรรยายเรื่อง “พุทธศิลป์ไทยในบริบทอาเซียน”