Bhagin Likhitdhanakul

โครงการอบรม “พุทธศิลป์ในประเทศไทย” 13-14 ธ.ค. 61

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรม สำหรับครูและผู้สนใจ ในหัวข้อ "พุทธศิลป์ในประเทศไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี บรรยายเรื่อง "ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย", รศ. ดร. รุงโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง บรรยายเรื่อง "ศิลปะเขมรในประเทศไทย", ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ บรรยายเรื่อง "ศิลปะสุโขทัยและล้านนา" และ ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร บรรยายเรื่อง "ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์" และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน