ที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา

เจ้าของ

 

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ที่ปรึกษา

 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย์ ดร. – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ – ราชบัณฑิตยสถาน

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ – ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม – ข้าราชการเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน – สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ – คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

บรรณาธิการบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต – ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

บรรณาธิการหลักประจำฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

 

อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล – คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

บรรณาธิการหลักประจำฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน – คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

บรรณาธิการหลักประจำฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 

 

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ – ข้าราชการเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี – ราชบัณฑิตยสถาน

 

ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว – ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ – คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ – คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ – คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ – คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน – คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว – คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ – คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัควดี อมาตยกุล – Institute for Research on Population and Social Policies, National Research Council, Italy

 

 

ฝ่ายประสานงานและสมาชิก

 

นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง

 

 

อัตราค่าสมาชิก

1 ปี 3 ฉบับ 60 บาท / 2 ปี 6 ฉบับ 120 บาท / 5 ปี 15 ฉบับ 300 บาท

 

สมัครเป็นสมาชิก ติดต่อฝ่ายสมาชิก สำนักงานวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-4654, อีเมล cubs@chula.ac.th

 

ธนาณัติสั่งจ่าย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปณฝ. จุฬาลงกรณ์ 10332